Information till våra kunder om GDPR.

Information om behandling av personuppgifter vid användningen av EcoGuards tjänster och
mätinsamlingstjänsten CURVES

Den 25 maj 2018 träder den nya regleringen för behandling av personuppgifter Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft.

Vid användningen av EcoGuards tjänster och mätinsamlingstjänsten CURVES lagras och bearbetas bland annat kunders och hyresgästers inloggningsuppgifter till CURVES, uppgifter om hyresgästernas el- och vattenförbrukning samt uppgifter från temperaturmätning i lägenheterna. Lagring och bearbetning är exempel på sådan behandling som omfattas av GDPR.

Då uppgifterna, i samband med lägenhetsbeteckningar och dylikt, kan knytas till specifika personer utgör uppgifterna personuppgifter i GDPRs mening. Ni är, i egenskap av kund, den som bestämmer över dessa personuppgifter varför Ni är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

EcoGuard, som endast utför behandlingen på uppdrag från Er, utgör ett personuppgiftsbiträde. I syfte att uppfylla Dataskyddsförordningens krav skall ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan Er och EcoGuard. Detta avtal skickar vi nu ut till Er för underskrift och vi ber Er skriva under det snarast möjligt.

Det innebär även att den information om temperaturer och förbrukning som behandlas och lagras i CURVES kräver att det finns en så kallad rättslig grund för behandlingen. En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är till exempel om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller efter en intresseavvägning.

För ytterligare information och läsning hänvisas till Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, se särskilt Datainspektionens Vägledning till personuppgiftsansvariga om Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning

019-25 21 00
info@ecoguard.se