Behandling av personopplysninger

 

 

Dato: 23.04.2021
Gjelder for: EcoGuard
Ansvarlig: Björn Fagerdahl, adm.dir.
Godkjent av: Björn Fagerdahl, adm.dir.

 

Personvernerklæring

EcoGuard AB overholder alltid gjeldende lover vedr. personvern, inkludert EUs personvernforordning (2016/679/EC), som trådte i kraft 25. mai 2018. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi bruker personopplysningene som gis eller samles inn. Denne personvernerklæringen er tilgjengelig på www.ecoguard.se.

EcoGuard AB utleverer ikke personopplysninger til tredjepart uten forhåndssamtykke, med mindre det er spesifikt angitt her. EcoGuard AB kan behandle personopplysningene dine dersom du inngår en avtale med EcoGuard AB eller før EcoGuard AB inngår en avtale med deg. EcoGuard AB kan også behandle opplysningene dine dersom du representerer en juridisk enhet som EcoGuard AB har inngått eller kan komme til å inngå en avtale med.

 

EcoGuard AB kan for eksempel behandle noen eller alle av følgende personopplysninger:

  • Navn
  • Personnummer
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer (mobil og/eller fast)
  • Din arbeidsgiver, din tittel 

Dersom du kontakter EcoGuard AB på telefon, brev eller e-post, kan vi også lagre korrespondansen, som kan inneholde personopplysninger.

 

 

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

EcoGuard AB behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen som er inngått mellom deg og EcoGuard AB eller for å iverksette tiltak på din forespørsel før avtalen inngås (artikkel 6(1)(b) i EUs personvernforordning). I tillegg har EcoGuard AB en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger for å informere og markedsføre EcoGuard AB og dets aktiviteter (artikkel 6(1)(f) i EUs personvernforordning). Du har alltid rett til å velge bort markedsføring fra oss ved å bruke lenken som alltid er i e-postene våre når de sendes, eller ved å kontakte oss som nevnt nedenfor. EcoGuard AB vil fortsette å behandle dine personopplysninger i den grad EcoGuard AB er pålagt å gjøre det i henhold til lov eller en offisiell beslutning (artikkel 6, paragraf 1, bokstav c i EUs personvernforordning). For å inngå en avtale med EcoGuard AB er det en forutsetning at du oppgir de forespurte personopplysningene. EcoGuard AB kan ikke inngå en avtale med deg eller den juridiske enheten du representerer uten denne informasjonen.

 

Mottakere av opplysninger

EcoGuard AB kan bruke en databehandler for behandling av personopplysninger, datalagring og gjennom drift og support av våre systemer. Databehandleren kan også lese, administrere og overføre personopplysninger i henhold til EcoGuard ABs instrukser. Databehandlere lagrer dine personopplysninger kun på servere som ligger innenfor EU/EØS-grensene og som er under tilsyn av databehandleren. Dersom personopplysninger overføres til et tredjeland, vil det kun skje til et land der EU-kommisjonen har bestemt at personvernnivået er tilstrekkelig, eller til et annet land dersom hensiktsmessige sikkerhetstiltak i henhold til EUs personvernforordning er tatt, som for eksempel at den mottakende organisasjonen eller selskapet har sluttet seg til EU-US Privacy Shield-ordningen eller at standardiserte personvernklausuler er signert.

 

Lagring og behandling

EcoGuard AB behandler dine personopplysninger i forbindelse med inngåtte avtaler i løpet av avtalens varighet og etter det så lenge det er nødvendig for å oppfylle alle forpliktelser i henhold til kontrakten mellom deg og EcoGuard AB. Deretter lagrer EcoGuard AB opplysninger som EcoGuard AB er rettslig forpliktet til å lagre i den perioden loven eller myndighetenes vedtak bestemmer, for eksempel regnskapsmateriale. EcoGuard AB lagrer kontaktinformasjon for markedsførings- og informasjonsformål. EcoGuard AB oppbevarer opplysninger i maksimalt to år fra datoen opplysningene er gitt. Dersom opplysningene er sendt inn før 25. mai 2018, vil de oppbevares i to år fra den datoen. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik markedsføring og informasjon, kan du varsle oss og vi sletter personopplysningene som behandles for dette formålet.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å be om en bekreftelse på om EcoGuard AB behandler dine personopplysninger, samt å få tilgang til disse personopplysningene på den måten som er fastsatt i EUs personvernforordning.
Du har også rett til å be om retting av dine personopplysninger og sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling (hvis begrunnelsen er i samsvar med EUs personvernforordning). I tillegg har du rett til å motta personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (portabilitet). Du har også rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger til tilsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se

 

Sikkerhet

EcoGuard AB behandler dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med prinsippene fastsatt i EUs personvernforordning (artikkel 5). EcoGuard AB behandler dine personopplysninger på en måte som sikrer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert bruk eller uautorisert behandling og mot tap, ødeleggelse eller utilsiktet skade. EcoGuard AB bruker sikre servere hvor dine personopplysninger behandles og begrenser tilgangen til personopplysninger innen organisasjonen. Fullmakt til å få tilgang til personopplysninger gis kun til enkeltpersoner i organisasjonen, og til databehandleren og deres behandlingsansvarlige, med det ene formål at disse personene skal kunne utføre sine oppgaver.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

EcoGuard AB forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen om nødvendig, for eksempel for å overholde endringer i lover og regler. En slik endring vil bli publisert på
EcoGuard ABs hjemmeside.

 

 

Kontaktinformasjon

EcoGuard AB. Klerkgatan 18, 702 25 Örebro.
info@ecoguard.se
www.ecoguard.se